قوانین و مقررات سایت به این صورت است که مشتری باید اندازه دقیق پای خودرا برای مدیر فروشگاه گیوه کرد بفرستد تا گیوه ارسال گردد . اگر گیوه ارسال شده بزرگ یا کوچک باشد مشتری می تواند آن را پس بفرستد. هزینه پست برعهده مشتری است . اگر گیوه کثیف شده باشد یا تسمه زیر آن بریده شده باشد به هیچ وجه پس گرفته نمی شود.